Recyclean Systems AB
Svenska - Swedish spacer Engelska - English

Offertförfrågan

Här kan du fylla i dina befintliga företagsdata och behov och skicka oss din offertförfrågan


Fyll i formulär

Vitsord

quoteVi har fått mycket beröm för vår fina/blanka kvalité från kunder över hela världen!quote

Mikael Lindh, Wibe

Läs mer

Broschyrer

Broschures
Beställ här

BioSys Power 2550

Avfettningsmedel för biologiska system

Tillämpningar

Produkten används för avfettning och rengöring av olika typer av hårda ytor, t.ex. före fosfatering, målning eller galvanisk ytbehandling, där det är nödvändigt att få bort och emulgera olja och fett. BioSys Power 2550 kan även användas för elektrolytisk avfettning.

Temperatur

BioSys Power 2550 är ett lösningsmedelsfritt, alkaliskt avfettningsmedel för metaller. Det har en högeffektiv rengöring inom ett brett temperaturområde, 25-50°C.

Appliceringsmetoder

BioSys Power 2550 används normalt för doppning.

Avfettningskapacitet

Det biologiska systemet ger dig ett avfettningsbad med lång livslängd, eftersom stora mängder olja, fett och pigment bryts ner av bakterierna som lever i behandlingsbadet.

Alkalitet

BioSys Power 2550 är ett avfettningsmedel med låg alkalitet. Arbetsbadet har ett pH på 9,0 - 9,4

Biologiska avfettningssystemet i drift

BioSys Power 2550 innehåller speciella komponenter som ger optimala förutsättningar för bakterier att frodas. Följaktligen kommer avfettningsbadet ha en lång livslängd. Bakterierna konsumerar olja. Ju mer olja som hamnar i badet, desto mer aktiv är bakterierna. Organiska substanser kan sålunda minskas avsevärt, även om stora mängder olja hamnar i badet. Mängden olja och fett kan hållas så låg som 100-500 mg per liter. överföring av föroreningar till efterföljande bad minimeras därigenom. Slam som avlägsnas innehåller endast små mängder olja och fett. Beståndsdelarna i BioSys Power 2550 har valts för att undvika problem med komplexbildare i efterföljande sköljbad, som kanske ska ut i din egen reningsanläggning. En vanlig arbetslösning framställs genom att späda en del av koncentratet med 20 delar vatten. Kompositionen och tillstånd hos badet bestäms genom analys och mätning av avfettningskapaciteten.

Miljö och hälsouppgifter

BioSys Power 2550 är fosfatfritt och innehåller endast ett fåtal tillsatser, huvudsakligen tensider, natriummetasilikat och salter i en kombination som inte är skadliga för miljön. Samtliga beståndsdelar har testats och dokumenterats, både separat och i kombination. Utdrag från dessa tester finns tillgängliga på begäran. Produkten har en stark avfettande effekt på huden och därför är noggrann sköljning i rinnande vatten nödvändigt om koncentratet kommer i kontakt med huden. Annars är produkten inte hälsoskadlig, frätande eller brandfarlig. Tensiderna i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) No.648 / 2004 om rengöringsmedel.

Lagring och hantering

BioSys Power 2550, är en koncentrerad vätska och ska förvaras i ett uppvärmt utrymme. Vid spill gör produkten ytor hala och man bör skölja med vatten för att undvika risken för olyckor. Produkten levereras i 1000 l behållare, 200 l fat eller 25 l plastdunkar.

Fysikaliska och kemiska egenskaper

BioSys Power 2550 är en flytande blandning tensider av miljövänlig karaktär.

  • Utseende: 25°C Ljusgul vätska
  • Densitet: 25°C 1053g / cm³
  • Klarpunktsintervall: 20-39°C
  • Flampunkt: obrännbart
  • pH-värde (konc): 12,9
  • Viskositet: 25°C 10mns
  • Ytspänning: 10% lösning 30,3mN (Du Nouy)
  • övrigt Se säkerhetsdatablad.

Rekommenderad utspädning

Koncentratet blandas med vatten, 2-5% för normalt förorenade föremål, 5-10% för kraftigt förorenade föremål.