Recyclean Systems AB
Svenska - Swedish spacer Engelska - English

Offertförfrågan

Här kan du fylla i dina befintliga företagsdata och behov och skicka oss din offertförfrågan


Fyll i formulär

Vitsord

quoteVi har fått mycket beröm för vår fina/blanka kvalité från kunder över hela världen!quote

Mikael Lindh, Wibe

Läs mer

Broschyrer

Broschures
Beställ här

BioSys ACD

Sur avfettare för varmförzinkning

En effektiv sur avfettare som gör jobbet utan att neutralisera betarna.

Recycleans BioSys ACD är utvecklad för att användas i varmförzinkningsprocesser där man vill ha en avfettning men där man saknar utrymme för ett sköljsteg. Produkten har en bra av-fettningskapacitet och utgör en kombination av avfettning och förbetning.

BioSys ACD arbetar i ett brett temperaturområde; 25 - 70°C men har den bästa effekten vid de högre temperaturområdena. Slammet innehåller mycket små kvantiteter olja och fett. Beståndsdelarna har valts så att ett mellanliggande sköljsteg ej behövs. Tvärtom gynnas betprocessen av kemikalierna i BioSys ACD Badets sammansättning och tillstånd kan bestämmas genom analys och mätning av avfett-ningskapaciteten enligt medföljande anvisningar, eller genom att skicka ett prov till vårt servi-celaboratorium.

Miljö- och hälsodata

BioSys ACD innehåller endast ett fåtal tillsatser, huvudsakligen tensider och tillsatser i en sur lösning som inte är klassificerad farlig för miljön. Samtliga komponenter är testade och dokumente-rade, såväl separata som i kombination. Utdrag från dessa tester kan rekvireras. Produkten är avfet-tande och frätande på huden, och riklig vattenspolning krävs därför vid hudkontakt med kon-centratet.

Förvaring och hantering

BioSys ACD är en koncentrerad vätska som bör förvaras i ett uppvärmt utrymme. Eventuella spill gör underlaget halt och måste sköljas bort omsorgsfullt med vatten för att undvika olyckor.

Fysikaliska och kemiska egenskaper

BioSys ACD är en flytande tensidblandning av nonjonaktiva och katjonaktiva komponenter. Produkten är fosfatfri.

  • Utseende: 25°C klar vätska
  • Densitet: 1,14 g/cm³
  • Klarhetsintervall: 20 - 35°C.
  • Flampunkt: Obrännbart
  • pH i 10% lösning: 1,5
  • Viskositet vid 25°C: l0 mNs per m²
  • Ytspänning: 38.3 mN per m² (l03 lösning, Du Nouy)
  • Utspädning: Koncentratet blandas med vatten, med en koncentration på 3 - 6 % för normalt ned-smutsade objekt och 10 % för högre nedsmutsningsgrad.