Recyclean Systems AB
Svenska - Swedish spacer Engelska - English

Offertförfrågan

Här kan du fylla i dina befintliga företagsdata och behov och skicka oss din offertförfrågan


Fyll i formulär

Vitsord

quoteVi har fått mycket beröm för vår fina/blanka kvalité från kunder över hela världen!quote

Mikael Lindh, Wibe

Läs mer

Broschyrer

Broschures
Beställ här

Avfettning

Slutna system för biologisk avfettning - Recyclean BDS

BDS används för effektiv avfettning och rengöring av olika typer av metallytor före såväl målning som galvanisk ytbehandling, eller där olja och fett behöver emulgeras. BDS kan även användas vid elektrolytisk avfettning.

BDS-processen bygger på ett lösningsmedelsfritt, vattenbaserat avfettningsmedel för metaller som ersätter lut, trikloretylen samt kolvätebaserade lösningsmedel och som i kombination med Recycleans högeffektiva roterande lamellseparator utgör ett miljövänligt avfettningssystem med kontinuerligt hög badkvalitet.

BDS arbetar vid en temperatur av ca 40°C och är därmed mycket energisnål. I BDS ingår RecyBact bakterier som konsumerar olja. Ju mer olja det tillförs, desto aktivare blir bakterierna. På så vis kan det ske en omfattande reduktion av olja, även om stora mängder tillförs. Olje- och fettmängder kan hållas så låga som mellan 100 och 500 mg/l. Överdrag av föroreningar till efterföljande steg i processen blir därför minimala.

Det äldsta avfettningsbadet i drift som ej dumpats är 15 år.

BDS arbetar i ett kretslopp varför kvaliteten kan hållas på en kontinuerligt hög nivå. Eftersom systemet är slutet och bakterierna bryter ner fett och olja, produceras endast obetydliga mängder slam.

BDS reducerar väsentligt tiden för avfettning och kräver i princip inget efterföljande sköljsteg.

Separatorstorlekar

Modell Höjd
[mm]
Diameter
[mm]
Flöde
[m³/h]
Volym
[liter]
Vikt
[kg]
Effekt
[watt]
BDS 10 2.015 950 1,0 650 100 90
BDS 25 2.950 1.300 2,5 1.850 250 150
BDS 50 2.950 1.900 5,0 3,700 500 150
BDS 100 2.950 2.850 10,0 7,700 900 150

I Recyclean BDS-systemet används följande kemikalier: BioSys Power 2550, avfettningsmedel BioSys 10+, näringsadditiv

Användningsområden

Produkten används för avfettning och rengöring av olika typer av material före målning eller galvanisk ytbehandling, eller där olja och fett behöver emulgeras. BioSys Power 2550 kan även användas för elektrolytisk avfettning.

Temperatur

BioSys Power 2550 är ett lösningsmedelsfritt, alkaliskt avfettningsmedel med högeffektiv rengöringseffekt i ett temperaturområde på ungefär 30-60 °C.

Appliceringsmetod

BioSys Power 2550 är avsett för nedsänkning och/eller sprutning.

Avfettningskapacitet

Det biologiska BioSys-systemet ger ett avfettningsbad med lång livslängd, eftersom det är enkelt att emulgera stora volymer olja, fett och pigment.

Alkalitet

BioSys Power 2550 är ett avfettningsmedel med låg alkalitet. Brukslösningen har ett pH på 9,0.

Biologiska avfettningssystem i funktion

BioSys Power 2550 innehåller särskilda beståndsdelar som ger optimala förhållanden för bakterietillväxt. Avfettningsbadet har följaktligen lång, effektiv livslängd. Bakterierna konsumerar olja. Ju mer olja som tillförs, desto aktivare blir bakterierna. Biologiska substanser kan därmed reduceras i stor omfattning, även i närvaro av stora kvantiteter olja. Mängden olja och fett kan hållas så låg som 0,1 till 0,5 g per liter. Överföringen av föroreningar till efterföljande bad blir därför minimerad. Slam som avlägsnas innehåller små kvantiteter olja och fett. Det bör därför kunna släppas ut i det kommunala avloppssystemet, eller alternativt dumpas. Beståndsdelarna i BioSys Power 2550 har valts så att det inte uppstår problem med olika kombinationer i efterföljande sköljbad, vilka kanske måste tömmas i den egna reningsanläggningen. En normal brukslösning prepareras genom att man späder en del koncentrat med 20 delar vatten. Badets sammansättning och tillstånd bestäms genom analys och mätning av avfettningskapaciteten enligt medföljande anvisningar.

Miljö- och hälsodata

BioSys Power 2550 innehåller endast ett fåtal tillsatser, huvudsakligen tensider, fosfat och proteiner i en kombination som inte är skadlig för miljön. Samtliga komponenter är testade och dokumenterade, såväl separat som i kombination. Produkten är starkt avfettande på huden, och riklig vattenspolning krävs därför vid hudkontakt med koncentratet. Produkten är i övrigt inte hälsovådlig, frätande eller brandfarlig.

Förvaring och hantering

BioSys Power 2550 är en koncentrerad vätska som bör förvaras i ett uppvärmt utrymme och som enkelt kan homogeniseras. Eventuella spill gör underlaget halt och måste sköljas bort omsorgsfullt med vatten för att undvika olyckor.

I love to eat fat greasy oil

Bakterierna som arbetar i BDS-processen är snälla och ofarliga men har en stor passion - de älskar att äta smuts och olja. Ju mer "mat" som finns ju fler blir de tills allt är uppätet

BioSys Power 2550

BioSys Power 2550 finns i 1,000 liters containrar, 200 liters fat eller 25 liters plastdunkar.

Fysikaliska och kemiska egenskaper

BioSys Power 2550 är en flytande tensidblandning exklusiva komponenter som ger optimala förutsättningar för bakterier att förökas. Endast oorganiska fosfater används som komplexa ämnen och alkali.
Utseende: 25°C klar vätska
Densitet: 25°C 1,10 g/cm³
Klarhetsintervall: 20-39 °C
Flampunkt: icke antändbart
pH: 10% lösning 11,5
Viskositet: 25°C 10 mNs per m²
Ytspänning: 30,3 mN per m² 10% lösning (Du Nouy)
Data: Fråga efter miljö- och hälsodata

RecyBact

Består av ca 500 varianter av bakterier, bland annat Pseudomona Alcaligenes som är de i särklass mest effektiva oljeätande bakterierna. Genom tillförsel av BioSys näringsadditiv anpassas bakterierna till det specifika badets miljö. Under gynnsamma förhållanden fördubblar bakterierna sitt antal var tjugonde minut och har kapacitet att äta stora mängder av fett, olja och smuts. Restprodukten blir koldioxid, vatten och koncentrerad biomassa bestående av döda bakterier.