Recyclean Systems AB
Svenska - Swedish spacer Engelska - English

Offertförfrågan

Här kan du fylla i dina befintliga företagsdata och behov och skicka oss din offertförfrågan


Fyll i formulär

Vitsord

quoteVi har fått mycket beröm för vår fina/blanka kvalité från kunder över hela världen!quote

Mikael Lindh, Wibe

Läs mer

Broschyrer

Broschures
Beställ här

Varmförzinkning

Recycleans varmförzinkning i ett slutet kretslopp.

Ett system som garanterar
högsta kvalitet till lägsta kostnad och utan att belasta miljön.

Stålets förmåga att kemiskt legera sig med zink är en sedan länge känd rostskyddsmetod. I takt med tiden ställs nu krav på både effektivisering och miljöanpassning av processen. Recycleans utvecklade varmförzinkningsprocesser är svaret på dessa krav. I ett slutet kretslopp sänks zinkförbrukningen, kemikalieförbrukningen och avfallskostnaden samtidigt som kvaliteten säkras.

Investeringen ger i de flesta fall en kort "pay-off" tid. En viktig del i processen är att effektivt frigöra stålet från olja, fett, partiklar, glödskal och andra föroreningar utan att förändra stålytans fria järntillstånd.

skrubber, forfar skottland

Skrubber, Forfar Skottland

Biologisk avfettning - zinkbesparing >3 %

Recycleans biologiska avfettningssystem är ett tvättsystem som tvättar och reducerar olja, fett och föroreningar kontinuerligt under processen. Detta innebär att processbadet alltid håller en hög kvalitet då föroreningar inte ackumuleras.

Avfettningen kan ske med sprayning eller doppning i bad och temperaturen kan varieras mellan 20° till 60° efter önskat tvättbehov.

Med Recycleans förbehandlingssystem behövs ingen skölj med dyrbar sköljrening efter avfettning eftersom tvättkemikalien används som inhibitor och binder syraemissioner i betbadet. Systemet arbetar utmärkt vid låga temperaturer, vilket innebär lägre energikostnader.

Det biologiska avfettningssystemet har en driftskostnad av endast 25 till 30% i förhållande till konventionella lutavfettningssystem. Avfettningskemikalien har en enkel sammansättning och innehåller inte några, för människan och miljön, farliga ämnen.

Avfettningsbadet hålls i trim genom att bakterier äter upp olja, fetter och andra föroreningar i badet. Den enda restprodukten är ett koncentrerat slam som består av avdödade bakterier, sand, jord och andra partiklar.

Aktiverad saltsyrabetning

kemikaliebesparing ca 70%, zinkbesparing >4%

Recycleans aktiverade betsystem arbetar med låga syraemissioner och ger snabb glödskalsupplösning samtidigt som upplösningen av ytans fria järn blockeras.

Lättbet

Lättbet ersätter sköljvattenbad med kostsam utrustning och hantering. Denna innehåller låg syra- och järnkloridhalt. I lättbeten doseras allt nyvatten och detta bad används sedan för att fylla upp betbaden till rätta nivåer enligt motströmsprincipen.

Flussystem

kemikaliebesparing 80%, zinkbesparing >4%

I Recycleans förbehandlingsprocess ingår även att utnyttja avbränningsbadet. I stället för att skicka det mättade badet på destruktion doseras det i flussbadet. Det sker när avbränningsbadet innehåller minst 200-250 gram zink per liter.

De fria syrajonerna från avbränningen tillsammans med de som dras över från lättbeten möter en dosering av ammoniak som binder upp joner och bildar ammoniumklorid med befintliga kemikalier. Därigenom slipper man dels kostnader för avfallshantering och dels kostnader för kemikalieinköp. Det järn som finns med i avbränningsbadet och i överdragen lättbet oxideras och fälls ut i separationsutrustningen med hjälp av väteperoxid.

Reducerad hårdzink

I Recycleans system dras minimala järnrester över från flussbadet till zinksmältan. Därigenom reduceras zinkåtgången högst avsevärt då 1 del järn reagerar med 25 delar zink och bildar hårdzink. Processen i flussystemet innebär vidare att en dämpad reaktion mellan järn och zink erhålls vilket i sin tur ger en låg järnavgång från gods till zinksmälta.

Ekonomi och miljö

Recycleans varmförzinkningssystem är en helt sluten process där alla ingående kemikalier utnyttjas fullt ut i processen. Genom kombinationen biologisk avfettning, aktiverad bet, lättbet och flussregenering minskar järnföroreningarna i zinksmältan och det har visat sig att zinkåtgången reduceras med >10%. Systemet erbjuder en optimal produktion med möjlighet till automatisk reglering och kontroll. Dessutom minskas belastningen på miljön högst avsevärt.

Biologisk avfettning och flussregenerering, Kina

Biologisk avfettning och flussregenerering, Kina